Liczba podatników: 607 914

Liczba mieszkańców: 761 873

Suma dochodów: 4 726 706 397 zł

Możliwe dochody: 5 068 575 380 zł

Suma wydatków: 4 874 507 031 zł

W roku głównymi źródłami dochodów Gminy Miejskiej Kraków są:

Podatki lokalne i opłaty

729 869 000 zł
15,44% dochodu

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej

283 000 000 zł
5,99% dochodu

Dochody z mienia

250 417 000 zł
5,30% dochodu

Subwencje i dotacje

1 413 669 303 zł
29,91% dochodu

Źródła zagraniczne

179 866 531 zł
3,81% dochodu

Pozostałe

414 999 588 zł
8,78% dochodu
4500,00
Twój (dzienny / miesięczny / roczny) wkład do budżetu:
Dyspozycja moich podatków
Wydatki ogólne

Lokalny transport zbiorowy

9,60% wpływu z podatków
468 098 550 zł
9,60% wydatków

Drogi publiczne i wewnętrzne

7,20% wpływu z podatków
350 747 009 zł
7,20% wydatków

Działalność badawczo-rozwojowa

00,00% wpływu z podatków
240 000 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

1,19% wpływu z podatków
57 999 871 zł
1,19% wydatków

Transport i łączność

17,99% wpływu z podatków
877 085 430 zł
17,99% wydatków

Wychowanie przedszkolne

5,01% wpływu z podatków
244 348 200 zł
5,01% wydatków

Szkoły podstawowe

5,64% wpływu z podatków
274 997 810 zł
5,64% wydatków

Gimnazja

2,75% wpływu z podatków
134 019 470 zł
2,75% wydatków

Szkoły ponadgimnazjalne

5,47% wpływu z podatków
266 753 980 zł
5,47% wydatków

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

00,08% wpływu z podatków
3 772 100 zł
00,08% wydatków

Specjalna organizacja nauki i metod pracy

1,05% wpływu z podatków
51 023 900 zł
1,05% wydatków

Kształcenie ustawiczne i doskonalenie nauczycieli

00,24% wpływu z podatków
11 795 000 zł
00,24% wydatków

Dowożenie uczniów do szkół

00,13% wpływu z podatków
6 500 000 zł
00,13% wydatków

Stołówki szkolne i przedszkolne

00,88% wpływu z podatków
42 832 400 zł
00,88% wydatków

Pozostałe

1,76% wpływu z podatków
85 707 485 zł
1,76% wydatków

Oświata i wychowanie

23,01% wpływu z podatków
1 121 750 345 zł
23,01% wydatków

Placówki ochrony zdrowia

00,47% wpływu z podatków
22 734 693 zł
00,47% wydatków

Ratownictwo medyczne

00,00% wpływu z podatków
93 000 zł
00,00% wydatków

Polityka prozdrowotna

00,28% wpływu z podatków
13 449 205 zł
00,28% wydatków

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

00,42% wpływu z podatków
20 700 000 zł
00,42% wydatków

Izby wytrzeźwień

00,06% wpływu z podatków
2 882 000 zł
00,06% wydatków

Pozostałe

00,01% wpływu z podatków
678 720 zł
00,01% wydatków

Ochrona zdrowia

1,24% wpływu z podatków
60 537 618 zł
1,24% wydatków

Ośrodki pomocy społecznej

4,55% wpływu z podatków
221 819 169 zł
4,55% wydatków

Świadczenia rodzinne

00,54% wpływu z podatków
26 478 741 zł
00,54% wydatków

Dodatki mieszkaniowe

00,41% wpływu z podatków
19 845 200 zł
00,41% wydatków

Pomoc w zakresie dożywiania

00,49% wpływu z podatków
23 955 822 zł
00,49% wydatków

Pomoc niepełnosprawnym

00,14% wpływu z podatków
6 766 513 zł
00,14% wydatków

Powiatowe urzędy pracy

00,32% wpływu z podatków
15 402 000 zł
00,32% wydatków

Pomoc dla cudzoziemców i repatriantów

00,01% wpływu z podatków
259 000 zł
00,01% wydatków

Pozostałe

00,72% wpływu z podatków
34 968 303 zł
00,72% wydatków

Pomoc społeczna

7,17% wpływu z podatków
349 494 748 zł
7,17% wydatków

Świetlice i pomoc materialna dla uczniów

00,59% wpływu z podatków
28 997 100 zł
00,59% wydatków

Ośrodki szkolno-wychowawcze

2,84% wpływu z podatków
138 508 350 zł
2,84% wydatków

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

00,02% wpływu z podatków
978 800 zł
00,02% wydatków

Poradnie psychologiczno-społeczne

00,44% wpływu z podatków
21 569 000 zł
00,44% wydatków

Kolonie i obozy

00,04% wpływu z podatków
2 006 200 zł
00,04% wydatków

Pozostałe

00,18% wpływu z podatków
8 564 261 zł
00,18% wydatków

Edukacyjna opieka wychowawcza

4,12% wpływu z podatków
200 623 711 zł
4,12% wydatków

Rodzina

10,25% wpływu z podatków
499 708 136 zł
10,25% wydatków

Gospodarka mieszkaniowa

4,58% wpływu z podatków
223 063 611 zł
4,58% wydatków

Utrzymanie porządku i czystości

6,12% wpływu z podatków
298 183 783 zł
6,12% wydatków

Utrzymanie zieleni

00,87% wpływu z podatków
42 636 792 zł
00,87% wydatków

Ochrona powietrza atmosferycznego

00,43% wpływu z podatków
20 995 201 zł
00,43% wydatków

Schroniska dla zwierząt

00,06% wpływu z podatków
2 794 520 zł
00,06% wydatków

Gospodarka ściekowa oraz ochrona gleb i wód

00,16% wpływu z podatków
7 556 000 zł
00,16% wydatków

Oświetlenie miasta

00,61% wpływu z podatków
29 912 200 zł
00,61% wydatków

Pozostałe

2,74% wpływu z podatków
133 658 463 zł
2,74% wydatków

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10,99% wpływu z podatków
535 736 959 zł
10,99% wydatków

Zagospodarowanie przestrzeni

00,17% wpływu z podatków
8 461 472 zł
00,17% wydatków

Nadzór budowlany

00,08% wpływu z podatków
3 810 040 zł
00,08% wydatków

Cmentarze

00,03% wpływu z podatków
1 549 200 zł
00,03% wydatków

Działalność usługowa

00,28% wpływu z podatków
13 820 712 zł
00,28% wydatków

Teatry

00,70% wpływu z podatków
34 050 000 zł
00,70% wydatków

Ochrona zabytków

00,22% wpływu z podatków
10 909 000 zł
00,22% wydatków

Muzea i centra kultury

00,97% wpływu z podatków
47 315 277 zł
00,97% wydatków

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

00,17% wpływu z podatków
8 330 000 zł
00,17% wydatków

Biblioteki

00,40% wpływu z podatków
19 294 255 zł
00,40% wydatków

Miejskie ośrodki kultury

00,85% wpływu z podatków
41 307 509 zł
00,85% wydatków

Pozostałe instytucje kultury

00,70% wpływu z podatków
34 294 450 zł
00,70% wydatków

Pozostałe

00,58% wpływu z podatków
28 198 000 zł
00,58% wydatków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4,59% wpływu z podatków
223 698 491 zł
4,59% wydatków

Obsługa długu publicznego

2,71% wpływu z podatków
131 917 293 zł
2,71% wydatków

Rezerwy ogólne i celowe

00,66% wpływu z podatków
31 973 231 zł
00,66% wydatków

Pozostałe

1,40% wpływu z podatków
68 164 730 zł
1,40% wydatków

Rozliczenia finansowe

4,76% wpływu z podatków
232 055 254 zł
4,76% wydatków

Straż pożarna

00,92% wpływu z podatków
45 018 778 zł
00,92% wydatków

Straż miejska

00,79% wpływu z podatków
38 557 600 zł
00,79% wydatków

Dofinansowanie działań policji

00,00% wpływu z podatków
221 600 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

00,02% wpływu z podatków
1 184 200 zł
00,02% wydatków

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1,74% wpływu z podatków
84 982 178 zł
1,74% wydatków

Obrona narodowa

00,00% wpływu z podatków
18 800 zł
00,00% wydatków

Zadania w zakresie kultury fizycznej

00,44% wpływu z podatków
21 432 794 zł
00,44% wydatków

Obiekty sportowe

1,87% wpływu z podatków
90 920 520 zł
1,87% wydatków

Pozostałe

00,41% wpływu z podatków
19 948 227 zł
00,41% wydatków

Kultura fizyczna

2,71% wpływu z podatków
132 301 541 zł
2,71% wydatków

Ogrody zoologiczne

00,23% wpływu z podatków
11 209 000 zł
00,23% wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

00,00% wpływu z podatków
141 354 zł
00,00% wydatków

Leśnictwo

00,00% wpływu z podatków
205 640 zł
00,00% wydatków

Wymiar sprawiedliwości

00,04% wpływu z podatków
1 878 120 zł
00,04% wydatków

Jednostki samorządowe

4,94% wpływu z podatków
240 868 089 zł
4,94% wydatków

Promocja miasta

00,32% wpływu z podatków
15 804 500 zł
00,32% wydatków

Kwalifikacja wojskowa

00,00% wpływu z podatków
154 000 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

1,01% wpływu z podatków
49 243 964 zł
1,01% wydatków

Administracja publiczna

6,28% wpływu z podatków
306 070 553 zł
6,28% wydatków

Naczelne organy władzy państwowej

00,00% wpływu z podatków
124 830 zł
00,00% wydatków

Inwestycje

×

Aktualności