Liczba podatników: 607 914

Liczba mieszkańców: 761 873

Suma dochodów: 5 204 906 113 zł

Możliwe dochody: 5 589 322 864 zł

Suma wydatków: 5 581 357 284 zł

W roku głównymi źródłami dochodów Gminy Miejskiej Kraków są:

Podatki lokalne i opłaty

779 872 830 zł
14,98% dochodu

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej

283 000 000 zł
5,44% dochodu

Dochody z mienia

246 890 000 zł
4,74% dochodu

Subwencje i dotacje

1 428 455 977 zł
27,44% dochodu

Źródła zagraniczne

377 561 686 zł
7,25% dochodu

Pozostałe

441 238 880 zł
8,48% dochodu
4500,00
Twój (dzienny / miesięczny / roczny) wkład do budżetu:
Dyspozycja moich podatków
Wydatki ogólne

Lokalny transport zbiorowy

9,32% wpływu z podatków
520 243 400 zł
9,32% wydatków

Drogi publiczne i wewnętrzne

10,69% wpływu z podatków
596 567 622 zł
10,69% wydatków

Działalność badawczo-rozwojowa

00,00% wpływu z podatków
70 000 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

01,00% wpływu z podatków
55 722 442 zł
01,00% wydatków

Transport i łączność

21,01% wpływu z podatków
1 172 603 464 zł
21,01% wydatków

Wychowanie przedszkolne

4,41% wpływu z podatków
246 243 786 zł
4,41% wydatków

Szkoły podstawowe

6,27% wpływu z podatków
350 064 576 zł
6,27% wydatków

Gimnazja

1,65% wpływu z podatków
92 360 291 zł
1,65% wydatków

Szkoły ponadgimnazjalne

5,06% wpływu z podatków
282 297 790 zł
5,06% wydatków

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

00,07% wpływu z podatków
3 721 800 zł
00,07% wydatków

Specjalna organizacja nauki i metod pracy

1,00% wpływu z podatków
55 979 840 zł
1,00% wydatków

Kształcenie ustawiczne i doskonalenie nauczycieli

00,22% wpływu z podatków
12 255 151 zł
00,22% wydatków

Dowożenie uczniów do szkół

00,12% wpływu z podatków
6 500 000 zł
00,12% wydatków

Stołówki szkolne i przedszkolne

00,84% wpływu z podatków
46 830 400 zł
00,84% wydatków

Pozostałe

2,11% wpływu z podatków
117 970 812 zł
2,11% wydatków

Oświata i wychowanie

21,76% wpływu z podatków
1 214 224 446 zł
21,76% wydatków

Placówki ochrony zdrowia

00,68% wpływu z podatków
37 951 958 zł
00,68% wydatków

Ratownictwo medyczne

00,00% wpływu z podatków
154 700 zł
00,00% wydatków

Polityka prozdrowotna

00,21% wpływu z podatków
11 963 667 zł
00,21% wydatków

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

00,37% wpływu z podatków
20 500 000 zł
00,37% wydatków

Izby wytrzeźwień

00,06% wpływu z podatków
3 577 000 zł
00,06% wydatków

Pozostałe

00,01% wpływu z podatków
562 850 zł
00,01% wydatków

Ochrona zdrowia

1,34% wpływu z podatków
74 710 175 zł
1,34% wydatków

Ośrodki pomocy społecznej

4,42% wpływu z podatków
246 743 156 zł
4,42% wydatków

Świadczenia rodzinne

00,59% wpływu z podatków
32 833 276 zł
00,59% wydatków

Dodatki mieszkaniowe

00,32% wpływu z podatków
17 800 000 zł
00,32% wydatków

Pomoc w zakresie dożywiania

00,34% wpływu z podatków
18 837 705 zł
00,34% wydatków

Pomoc niepełnosprawnym

00,10% wpływu z podatków
5 602 876 zł
00,10% wydatków

Powiatowe urzędy pracy

00,32% wpływu z podatków
17 640 000 zł
00,32% wydatków

Pomoc dla cudzoziemców i repatriantów

00,01% wpływu z podatków
813 145 zł
00,01% wydatków

Pozostałe

00,56% wpływu z podatków
31 090 620 zł
00,56% wydatków

Pomoc społeczna

6,65% wpływu z podatków
371 360 778 zł
6,65% wydatków

Świetlice i pomoc materialna dla uczniów

00,53% wpływu z podatków
29 551 800 zł
00,53% wydatków

Ośrodki szkolno-wychowawcze

2,62% wpływu z podatków
146 394 379 zł
2,62% wydatków

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

00,02% wpływu z podatków
1 011 200 zł
00,02% wydatków

Poradnie psychologiczno-społeczne

00,41% wpływu z podatków
22 962 700 zł
00,41% wydatków

Kolonie i obozy

00,05% wpływu z podatków
2 833 500 zł
00,05% wydatków

Pozostałe

00,16% wpływu z podatków
9 171 570 zł
00,16% wydatków

Edukacyjna opieka wychowawcza

3,80% wpływu z podatków
211 925 149 zł
3,80% wydatków

Rodzina

9,42% wpływu z podatków
525 757 271 zł
9,42% wydatków

Gospodarka mieszkaniowa

4,09% wpływu z podatków
228 102 798 zł
4,09% wydatków

Utrzymanie porządku i czystości

5,50% wpływu z podatków
307 073 300 zł
5,50% wydatków

Utrzymanie zieleni

1,09% wpływu z podatków
60 983 327 zł
1,09% wydatków

Ochrona powietrza atmosferycznego

00,45% wpływu z podatków
25 249 835 zł
00,45% wydatków

Schroniska dla zwierząt

00,07% wpływu z podatków
3 940 000 zł
00,07% wydatków

Gospodarka ściekowa oraz ochrona gleb i wód

00,18% wpływu z podatków
10 170 000 zł
00,18% wydatków

Oświetlenie miasta

00,54% wpływu z podatków
30 312 000 zł
00,54% wydatków

Pozostałe

2,99% wpływu z podatków
166 993 535 zł
2,99% wydatków

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10,83% wpływu z podatków
604 721 997 zł
10,83% wydatków

Zagospodarowanie przestrzeni

00,44% wpływu z podatków
24 421 200 zł
00,44% wydatków

Nadzór budowlany

00,07% wpływu z podatków
3 775 050 zł
00,07% wydatków

Cmentarze

00,18% wpływu z podatków
9 780 100 zł
00,18% wydatków

Działalność usługowa

00,68% wpływu z podatków
37 976 350 zł
00,68% wydatków

Teatry

00,73% wpływu z podatków
40 815 480 zł
00,73% wydatków

Ochrona zabytków

00,28% wpływu z podatków
15 698 069 zł
00,28% wydatków

Muzea i centra kultury

00,98% wpływu z podatków
54 624 640 zł
00,98% wydatków

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

00,16% wpływu z podatków
8 784 700 zł
00,16% wydatków

Biblioteki

00,45% wpływu z podatków
25 102 000 zł
00,45% wydatków

Miejskie ośrodki kultury

00,77% wpływu z podatków
43 077 332 zł
00,77% wydatków

Pozostałe instytucje kultury

00,66% wpływu z podatków
36 800 000 zł
00,66% wydatków

Pozostałe

00,71% wpływu z podatków
39 473 880 zł
00,71% wydatków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4,74% wpływu z podatków
264 376 101 zł
4,74% wydatków

Obsługa długu publicznego

2,41% wpływu z podatków
134 545 493 zł
2,41% wydatków

Rezerwy ogólne i celowe

00,61% wpływu z podatków
33 926 008 zł
00,61% wydatków

Pozostałe

1,40% wpływu z podatków
78 141 456 zł
1,40% wydatków

Rozliczenia finansowe

4,42% wpływu z podatków
246 612 957 zł
4,42% wydatków

Straż pożarna

00,86% wpływu z podatków
47 775 543 zł
00,86% wydatków

Straż miejska

00,81% wpływu z podatków
45 334 200 zł
00,81% wydatków

Dofinansowanie działań policji

00,02% wpływu z podatków
1 031 072 zł
00,02% wydatków

Pozostałe

00,20% wpływu z podatków
11 041 300 zł
00,20% wydatków

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1,88% wpływu z podatków
105 182 115 zł
1,88% wydatków

Obrona narodowa

00,00% wpływu z podatków
19 800 zł
00,00% wydatków

Zadania w zakresie kultury fizycznej

00,37% wpływu z podatków
20 469 305 zł
00,37% wydatków

Obiekty sportowe

2,33% wpływu z podatków
130 149 273 zł
2,33% wydatków

Pozostałe

00,33% wpływu z podatków
18 303 700 zł
00,33% wydatków

Kultura fizyczna

3,03% wpływu z podatków
168 922 278 zł
3,03% wydatków

Ogrody zoologiczne

00,23% wpływu z podatków
12 564 963 zł
00,23% wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

00,00% wpływu z podatków
207 119 zł
00,00% wydatków

Leśnictwo

00,05% wpływu z podatków
2 794 100 zł
00,05% wydatków

Wymiar sprawiedliwości

00,03% wpływu z podatków
1 952 724 zł
00,03% wydatków

Jednostki samorządowe

4,81% wpływu z podatków
268 703 834 zł
4,81% wydatków

Promocja miasta

00,32% wpływu z podatków
17 953 614 zł
00,32% wydatków

Kwalifikacja wojskowa

00,00% wpływu z podatków
152 000 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

00,90% wpływu z podatków
50 397 642 zł
00,90% wydatków

Administracja publiczna

6,04% wpływu z podatków
337 207 090 zł
6,04% wydatków

Naczelne organy władzy państwowej

00,00% wpływu z podatków
135 609 zł
00,00% wydatków

Inwestycje

×

Aktualności