Liczba podatników: 630 000

Liczba mieszkańców: 761 920

Suma dochodów: 6 254 607 165 zł

Możliwe dochody: 6 636 709 055 zł

Suma wydatków: 6 734 688 690 zł

W roku głównymi źródłami dochodów Gminy Miejskiej Kraków są:

Podatki lokalne i opłaty

900 813 000 zł
14,40% dochodu

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej

303 000 000 zł
4,84% dochodu

Dochody z mienia

247 203 000 zł
3,95% dochodu

Subwencje i dotacje

2 014 701 102 zł
32,21% dochodu

Źródła zagraniczne

314 171 185 zł
5,02% dochodu

Pozostałe

459 944 843 zł
7,35% dochodu
4500,00
Twój (dzienny / miesięczny / roczny) wkład do budżetu:
Dyspozycja moich podatków
Wydatki ogólne

Lokalny transport zbiorowy

8,67% wpływu z podatków
584 179 600 zł
8,67% wydatków

Drogi publiczne i wewnętrzne

9,97% wpływu z podatków
671 302 606 zł
9,97% wydatków

Pozostałe

1,57% wpływu z podatków
105 607 288 zł
1,57% wydatków

Transport i łączność

20,21% wpływu z podatków
1 361 089 494 zł
20,21% wydatków

Wychowanie przedszkolne

4,91% wpływu z podatków
330 384 630 zł
4,91% wydatków

Szkoły podstawowe

8,26% wpływu z podatków
556 226 496 zł
8,26% wydatków

Szkoły ponadgimnazjalne

6,23% wpływu z podatków
419 404 051 zł
6,23% wydatków

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

00,05% wpływu z podatków
3 431 600 zł
00,05% wydatków

Specjalna organizacja nauki i metod pracy

00,92% wpływu z podatków
61 974 914 zł
00,92% wydatków

Kształcenie ustawiczne i doskonalenie nauczycieli

00,15% wpływu z podatków
10 090 810 zł
00,15% wydatków

Dowożenie uczniów do szkół

00,13% wpływu z podatków
9 000 000 zł
00,13% wydatków

Stołówki szkolne i przedszkolne

00,78% wpływu z podatków
52 600 490 zł
00,78% wydatków

Pozostałe

1,59% wpływu z podatków
106 849 555 zł
1,59% wydatków

Oświata i wychowanie

23,01% wpływu z podatków
1 549 962 546 zł
23,01% wydatków

Placówki ochrony zdrowia

00,72% wpływu z podatków
48 563 387 zł
00,72% wydatków

Ratownictwo medyczne

00,00% wpływu z podatków
133 000 zł
00,00% wydatków

Polityka prozdrowotna

00,16% wpływu z podatków
10 911 779 zł
00,16% wydatków

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

00,39% wpływu z podatków
26 000 000 zł
00,39% wydatków

Izby wytrzeźwień

00,09% wpływu z podatków
5 895 000 zł
00,09% wydatków

Pozostałe

00,01% wpływu z podatków
478 958 zł
00,01% wydatków

Ochrona zdrowia

1,37% wpływu z podatków
91 982 124 zł
1,37% wydatków

Ośrodki pomocy społecznej

4,05% wpływu z podatków
272 768 236 zł
4,05% wydatków

Świadczenia rodzinne

00,53% wpływu z podatków
35 605 215 zł
00,53% wydatków

Dodatki mieszkaniowe

00,17% wpływu z podatków
11 300 000 zł
00,17% wydatków

Pomoc w zakresie dożywiania

00,26% wpływu z podatków
17 536 101 zł
00,26% wydatków

Pomoc niepełnosprawnym

00,12% wpływu z podatków
8 231 134 zł
00,12% wydatków

Powiatowe urzędy pracy

00,25% wpływu z podatków
16 900 000 zł
00,25% wydatków

Pomoc dla cudzoziemców i repatriantów

00,00% wpływu z podatków
200 000 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

00,37% wpływu z podatków
24 758 404 zł
00,37% wydatków

Pomoc społeczna

5,75% wpływu z podatków
387 299 090 zł
5,75% wydatków

Świetlice i pomoc materialna dla uczniów

00,59% wpływu z podatków
39 889 100 zł
00,59% wydatków

Ośrodki szkolno-wychowawcze

1,58% wpływu z podatków
106 632 583 zł
1,58% wydatków

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

00,03% wpływu z podatków
1 969 400 zł
00,03% wydatków

Poradnie psychologiczno-społeczne

00,45% wpływu z podatków
30 263 400 zł
00,45% wydatków

Kolonie i obozy

00,07% wpływu z podatków
4 990 300 zł
00,07% wydatków

Pozostałe

00,28% wpływu z podatków
19 133 357 zł
00,28% wydatków

Edukacyjna opieka wychowawcza

3,01% wpływu z podatków
202 878 140 zł
3,01% wydatków

Rodzina

13,97% wpływu z podatków
940 849 657 zł
13,97% wydatków

Gospodarka mieszkaniowa

3,21% wpływu z podatków
216 193 032 zł
3,21% wydatków

Utrzymanie porządku i czystości

5,19% wpływu z podatków
349 275 859 zł
5,19% wydatków

Utrzymanie zieleni

1,47% wpływu z podatków
98 692 756 zł
1,47% wydatków

Ochrona powietrza atmosferycznego

00,17% wpływu z podatków
11 688 500 zł
00,17% wydatków

Schroniska dla zwierząt

00,07% wpływu z podatków
4 640 000 zł
00,07% wydatków

Gospodarka ściekowa oraz ochrona gleb i wód

00,37% wpływu z podatków
24 741 000 zł
00,37% wydatków

Oświetlenie miasta

00,43% wpływu z podatków
29 133 400 zł
00,43% wydatków

Pozostałe

1,90% wpływu z podatków
128 266 713 zł
1,90% wydatków

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9,60% wpływu z podatków
646 438 228 zł
9,60% wydatków

Zagospodarowanie przestrzeni

00,37% wpływu z podatków
25 183 054 zł
00,37% wydatków

Nadzór budowlany

00,06% wpływu z podatków
4 052 738 zł
00,06% wydatków

Cmentarze

00,20% wpływu z podatków
13 561 100 zł
00,20% wydatków

Pozostałe

00,22% wpływu z podatków
14 940 471 zł
00,22% wydatków

Działalność usługowa

00,86% wpływu z podatków
57 737 363 zł
00,86% wydatków

Teatry

00,84% wpływu z podatków
56 550 958 zł
00,84% wydatków

Ochrona zabytków

00,62% wpływu z podatków
42 040 953 zł
00,62% wydatków

Muzea i centra kultury

1,24% wpływu z podatków
83 650 668 zł
1,24% wydatków

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

00,18% wpływu z podatków
12 162 100 zł
00,18% wydatków

Biblioteki

00,36% wpływu z podatków
24 407 400 zł
00,36% wydatków

Miejskie ośrodki kultury

00,64% wpływu z podatków
42 777 846 zł
00,64% wydatków

Pozostałe instytucje kultury

00,57% wpływu z podatków
38 077 750 zł
00,57% wydatków

Pozostałe

00,38% wpływu z podatków
25 756 400 zł
00,38% wydatków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4,83% wpływu z podatków
325 424 075 zł
4,83% wydatków

Obsługa długu publicznego

1,99% wpływu z podatków
133 983 678 zł
1,99% wydatków

Rezerwy ogólne i celowe

00,54% wpływu z podatków
36 149 402 zł
00,54% wydatków

Pozostałe

1,73% wpływu z podatków
116 685 722 zł
1,73% wydatków

Rozliczenia finansowe

4,26% wpływu z podatków
286 818 802 zł
4,26% wydatków

Straż pożarna

00,85% wpływu z podatków
56 988 947 zł
00,85% wydatków

Straż miejska

00,83% wpływu z podatków
56 086 460 zł
00,83% wydatków

Dofinansowanie działań policji

00,01% wpływu z podatków
556 560 zł
00,01% wydatków

Pozostałe

00,05% wpływu z podatków
3 224 550 zł
00,05% wydatków

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1,74% wpływu z podatków
116 856 517 zł
1,74% wydatków

Obrona narodowa

00,00% wpływu z podatków
62 550 zł
00,00% wydatków

Zadania w zakresie kultury fizycznej

00,13% wpływu z podatków
8 895 600 zł
00,13% wydatków

Obiekty sportowe

1,43% wpływu z podatków
96 044 517 zł
1,43% wydatków

Pozostałe

00,22% wpływu z podatków
14 729 600 zł
00,22% wydatków

Kultura fizyczna

1,78% wpływu z podatków
119 669 717 zł
1,78% wydatków

Ogrody zoologiczne

00,20% wpływu z podatków
13 157 222 zł
00,20% wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

00,00% wpływu z podatków
107 516 zł
00,00% wydatków

Leśnictwo

00,04% wpływu z podatków
2 855 642 zł
00,04% wydatków

Wymiar sprawiedliwości

00,03% wpływu z podatków
2 056 000 zł
00,03% wydatków

Jednostki samorządowe

5,07% wpływu z podatków
341 171 998 zł
5,07% wydatków

Promocja miasta

00,18% wpływu z podatków
12 260 548 zł
00,18% wydatków

Kwalifikacja wojskowa

00,00% wpływu z podatków
215 000 zł
00,00% wydatków

Pozostałe

00,88% wpływu z podatków
59 471 771 zł
00,88% wydatków

Administracja publiczna

6,13% wpływu z podatków
413 119 317 zł
6,13% wydatków

Naczelne organy władzy państwowej

00,00% wpływu z podatków
131 658 zł
00,00% wydatków

Inwestycje

×

Aktualności