Warszawa

Liczba mieszkańców: 1 735 442

W 2015 roku głównymi źródłami przychodu miasta Warszawa były:

Fundusze UE

676 889 068 zł
4,78% dochodu

Pozostałe

8 722 311 999 zł
61,58% dochodu
4500,00
Twój (dzienny / miesięczny / roczny) wkład do budżetu:
Dyspozycja moich podatków
Wydatki ogólne

Komunikacja publiczna

18,26% wpływu z podatków
2 630 072 820 zł
18,26% wydatków

Drogi i mosty

3,00% wpływu z podatków
432 118 684 zł
3,00% wydatków

Inwestycje

9,13% wpływu z podatków
1 314 384 944 zł
9,13% wydatków

Transport i łączność

30,38% wpływu z podatków
4 376 576 448 zł
30,38% wydatków

Przedszkola

4,45% wpływu z podatków
640 658 579 zł
4,45% wydatków

Szkoły podstawowe

5,43% wpływu z podatków
782 528 899 zł
5,43% wydatków

Gimnazja

2,50% wpływu z podatków
360 117 175 zł
2,50% wydatków

Szkoły ponadgimnazjalne

3,29% wpływu z podatków
474 266 353 zł
3,29% wydatków

Poradnie psychologiczno-społeczne

00,38% wpływu z podatków
54 945 706 zł
00,38% wydatków

Młodzieżowe domy kultury i inne placówki

00,62% wpływu z podatków
89 826 883 zł
00,62% wydatków

Dokształcanie nauczycieli

00,19% wpływu z podatków
27 371 324 zł
00,19% wydatków

Świetlice i pomoc materialna dla uczniów

1,02% wpływu z podatków
146 716 838 zł
1,02% wydatków

Inwestycje

00,05% wpływu z podatków
6 863 000 zł
00,05% wydatków

Pozostałe

1,87% wpływu z podatków
269 898 901 zł
1,87% wydatków

Oświata i wychowanie

19,81% wpływu z podatków
2 853 193 658 zł
19,81% wydatków

Placówki ochrony zdrowia

00,22% wpływu z podatków
32 173 350 zł
00,22% wydatków

Pomoc bezrobotnym

00,15% wpływu z podatków
21 387 891 zł
00,15% wydatków

Pomoc niepełnosprawnym

00,07% wpływu z podatków
10 723 296 zł
00,07% wydatków

Ośrodki pomocy społecznej

1,81% wpływu z podatków
260 360 794 zł
1,81% wydatków

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

1,96% wpływu z podatków
282 467 432 zł
1,96% wydatków

Dodatki mieszkaniowe

00,29% wpływu z podatków
41 579 380 zł
00,29% wydatków

Programy zdrowotne

00,49% wpływu z podatków
70 086 418 zł
00,49% wydatków

Inwestycje

1,15% wpływu z podatków
165 583 072 zł
1,15% wydatków

Pozostałe

1,42% wpływu z podatków
204 376 325 zł
1,42% wydatków

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

7,56% wpływu z podatków
1 088 737 958 zł
7,56% wydatków

Utrzymanie porządku i czystości

3,81% wpływu z podatków
548 984 628 zł
3,81% wydatków

Utrzymanie zieleni

00,51% wpływu z podatków
73 646 263 zł
00,51% wydatków

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

00,07% wpływu z podatków
10 368 129 zł
00,07% wydatków

Inwestycje

00,39% wpływu z podatków
56 346 931 zł
00,39% wydatków

Pozostałe

00,19% wpływu z podatków
26 652 490 zł
00,19% wydatków

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4,97% wpływu z podatków
715 998 441 zł
4,97% wydatków

Teatry

00,69% wpływu z podatków
99 863 000 zł
00,69% wydatków

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych

00,11% wpływu z podatków
15 965 000 zł
00,11% wydatków

Muzea

00,31% wpływu z podatków
44 057 000 zł
00,31% wydatków

Biblioteki

00,56% wpływu z podatków
81 035 390 zł
00,56% wydatków

Domy i ośrodki kultury

00,42% wpływu z podatków
60 404 596 zł
00,42% wydatków

Upowszechnianie kultury

00,28% wpływu z podatków
41 019 712 zł
00,28% wydatków

Inwestycje

00,41% wpływu z podatków
58 557 526 zł
00,41% wydatków

Pozostałe

00,19% wpływu z podatków
28 019 700 zł
00,19% wydatków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2,98% wpływu z podatków
428 921 924 zł
2,98% wydatków

Obsługa zadłużenia

2,66% wpływu z podatków
382 913 242 zł
2,66% wydatków

Obsługa rezerwy

4,90% wpływu z podatków
705 982 188 zł
4,90% wydatków

Pozostałe

5,25% wpływu z podatków
755 796 635 zł
5,25% wydatków

Rozliczenia finansowe

12,81% wpływu z podatków
1 844 692 065 zł
12,81% wydatków

Ochrona przeciwpożarowa

00,54% wpływu z podatków
77 850 134 zł
00,54% wydatków

Dofinansowanie działań policji

00,04% wpływu z podatków
6 012 585 zł
00,04% wydatków

Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

00,05% wpływu z podatków
7 700 000 zł
00,05% wydatków

Inwestycje

00,03% wpływu z podatków
3 610 944 zł
00,03% wydatków

Pozostałe

1,10% wpływu z podatków
157 723 700 zł
1,10% wydatków

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1,76% wpływu z podatków
252 897 363 zł
1,76% wydatków

Upowszechnieni kultury fizycznej

00,45% wpływu z podatków
65 156 892 zł
00,45% wydatków

Turystyka

00,04% wpływu z podatków
5 113 204 zł
00,04% wydatków

Działalność rekreacyjno-sportowa

00,26% wpływu z podatków
37 783 059 zł
00,26% wydatków

Inwestycje

00,02% wpływu z podatków
2 786 652 zł
00,02% wydatków

Kultura fizyczna

00,77% wpływu z podatków
110 839 807 zł
00,77% wydatków

Promocja miasta

00,80% wpływu z podatków
115 269 276 zł
00,80% wydatków

Administracja publiczna

7,12% wpływu z podatków
1 025 009 371 zł
7,12% wydatków

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomosciami

11,05% wpływu z podatków
1 591 708 183 zł
11,05% wydatków

Komentarze